vrijdag 1 maart 2013

Winterfytswaar

In man fan sifers is dus altyd mei sifers en grafiken dwaande, want mjitte is witte.
Tsja, ik wol gewoan witte hoefolle kilometer ik fyts. Dat hâld ik per moanne bij.
Oan it begjin fan de moanne stel ik in streefsifer fêst. Yn jannewaris en febrewaris wie dat 25 km per dei.
Foar jannewaris betsjutte dat ik 775 kilometer fytse moast en yn febrewaris 700. Totaal dus 1475.
Moai dat ik konstateare kin dat it útkommen is op 810 en 722.  Totaal 1532.
In moai begjin fan it jier.
De Raleigh (bukfyts) sil it de kommende moannen hieltyd mear ôflizze moatte tsjin de twa lisfytsen (Pioneer en Sinner) . De Pioneer is foaral foar it wurk en wen ferkear en de Sinner foar de rekreative ritsjes en at ik efkes neitinke wol earen efter Kûbaard of bij Hinnaard.

Geen opmerkingen: