zaterdag 16 maart 2013

Hollebatse

Justerjûn nei in tsjerke west. Of better sein in tsjerkegebou of noch better sein in gebou wat earder as tsjerke brûkt waard.
It plak wêr't oars yn in oere it wurd God de boppetoan hat yn it wurde en yn gesangen en psalmen,  mar wêr't ik op dizze jûn it wurd "devil" wol hiel faak heard ha yn de lieten. En sjoen ha bij al  dy mannen en frouen mei harren t-sjurts en learen jaskes mei de meast duvelskes printsjes en teksten dy't der binne.
De tsjerkebanken steane dêr noch lâns de kanten yn Poppoadium Romein mar sitte is gjin opsje at der spile wurdt sa as justerjûn.
In stevich stikje muzyk mei  Ironic Maiden (it sil jim net nij dwaan dat dy it reportoir fan Iron Maiden heare lieten) en Damaged Justice ( sij spylje Metallica).
In strakke sound en in strak programma. Dat hiene de hardrockers fan Ironic Maiden wierskynlik te let yn it gaten, want yn stee fan 20.45 begongen sij om 21.20. Dêrmei hiene se harren sels te pakken want om 22.15 siet harren tiid der op.
Spitich want 90 minuten nei dy sound harkje wie neat mis mei. De band komt út Noard Hollân.
De Fryske band Damaged Justice brocht noch mear sfear yn de gesellich folle seal. Der  waard treaun, de waard beukt, der waard hollebatst en der wie sels ien dy't hiel fersichtich fan it poadium dûkte.
90 minuten Metallica it wie prima.
Om 00.15 de lêste klanken fan in hearlike jûn.Opfallend is dat Romein de munten ôfkaft hat. Dat betsjut dat beteljen wat mear tiid kost, seker mei in bierpriis fan 2.20 mar dat je gjin muntsjes mear oerhâlde.

Geen opmerkingen: