woensdag 23 januari 2013

Wounded knee

At der net in Redbone west hie dy't song oer Wounded Knee, dan hie ik nea witten wat it wie.
Dêr bin ik hast wol wis fan. Ik leau net dat it yn de gewoane mafû skiednisboekjes stien hat
Wounded  Knee: In hit út 1973. Njoggentjin waard ik doe. Fol fan muzyk en top 40.
Al hiel lang haw ik dat nûmer net mear heard.
Op de jierkalinder yn it húske seach ik op 29 desimber stean : 1890 Wounded Knee.
In goed momint it ferhaal fan Wounded Knee op te sykjen en wylst jim dat lêze kinne jim harkje nei Redbone.

Geen opmerkingen: