woensdag 30 januari 2013

Ut it fotoarchyf


Ik haw yn 1998 myn earste lisfyts oanskaft.
Yn dy jierren liken de lisfytsen flink oan populariteit te winnen.

Fanút Ljouwert waarden der tochten orgranisearre en op hichtedagen diene der samar in man as 40 mei.

Lisfytse is in snoad gesicht. It liket allegear wat ûngemaklik mar dat is it útsein it opstappen hielendal net.

De lêste jierren binne sokke groepslisfytsdagen net mear sa populêr.

En dat fyn ik hielendal net slim. Ik mei der graach sels of mei Jellie op útgean mei de lisfyts.

Geen opmerkingen: