vrijdag 25 januari 2013

Humor

At je it oer Ierlân hawwe, dan giet it foaral ek oer reinwetter.
It is dêr net faak hiel lang droech.
At je as toerist yn Ierlân komme dan sille de Ieren net neilitte om je te herinnerjen oan de namme dy't it lân hat.
Selsspot is altyd goed.
Sa is dizze.
Dit hinget bij de baly fan it hostel wêr't wij sliepten. Oan de oare kant fan it buordsje stiet: it's  not raining

En dit boerd stiet bij de útgong fan it hostel.
Wij hawwe 40 oeren yn Dublin west, it skynt ien kear reint te hawwen. in dikke bui fan in healoere, mar doe sieten wij tafallich yn in pub, dus rekkenje wij dy net mei......

Geen opmerkingen: