vrijdag 18 januari 2013

In tryste dei

Al langere tiid wie it wis dat Remco Brouwer net lang mear te libjen hie.
In freeslik foarútsjoch foar himsels, syn neisten en elkenien dy't him kin.
Remco, fan 1978 seach ik as jonkje opgroeien nei in jongkeardel.
Remco dy't keatst, Remco dy't fuotballet en Remco dy't útgiet.
Remco mei syn bliere laits en syn spontane karakter.

Mei it lingen fan de jierren ferdwynt hij stadichoan wat út byld.
In relaasje, nei Dronryp, heit wurde....... noch in kear heit wurde.
It heart allegear bij it libben.
En dan de sykte...de twifel....de striid....it freeslike berjocht.....it foarútsicht..it ôfskienimmen....en de dea.
De dea dy't net bij it libben heare moast.
34 jier noch mar...
Wêrom?
Hjoed wurdt hij te hôf brocht.

Geen opmerkingen: