vrijdag 25 januari 2013

Winterdei
It like fannemoarn betiid in moaie dei te wurden.
Moai waar om te riden mei dat sintsje dat der oan stie te kommen.
Mar at je net mear fan riden hâlde en je wolle der dochs efkes op út om dat ridersgefoel te krijen, dan is in lisfyts in útkomst.
Wylst ik mij ferklaaide om in rûntsje te dwaan, beluts de loft en in tichte mist soarge der foar dat it in lytse wrâld wie en dat it kâld bleau.
Mar hoe lyts de wrâld ek is yn de greidhoeke it is der altyd moai yn tsjinstelling ta de wâlden.
Tsjeintgum ...wa kin it net?

Yn Reahûs wolle se al wer keatse....

winterske oanslach
 
nei 33 kilometer net allinne griis mar ek wyt
 
 
 
 

Geen opmerkingen: