zondag 6 januari 2013

Jelske 1 jier

Hjoed is ús pake- en beppesizzer ien jier wurden.
En sa ts sjen bin ik noch altiten net op Jelske útsjoen.

Geen opmerkingen: