woensdag 2 januari 2013

TekoartWêr haw ik it lizze of sotte litten?
Wêrom haw ik it op de lêste moanne, lêste wiken, dagen, oeren oankomme litten?
Wêrom net twa sneinen faker it Snitser mar om?
Wêrom net ien kear nei Den Oever hinne en werom?
Werom fan 't simmer net op de fyts nei it skútsjesilen yn Hielpen?
Wêrom op fakânsje de Saar net hielendal lâns fytst?
Wêrom net 17 kear faker lyts Kûbaard om?
Of 10 kear grut Kûbaard?
Wêrom ?

No kom ik 118 kilometer tekoart yn 2012.
118 kilometer dy't er foar soargje dat ik de 10.000 kilometer net helje.

In ramp? Nee hear. Der binne oarsaken oan te wizen, redenen oan te jaan  en smoezen te betinken.
Mei dit listje haw ik in grutte motifaasje om it yn 2013 wer better te dwaan.Geen opmerkingen: