woensdag 9 januari 2013

Boeken 2012

It oantal fytskilometers  en it oantal boeken dat ik lês, hâld ik bij.
Yn 2012 kom ik op 43 boeken, mei wol al aardich wat fairaasje, tocht ik sa.
Myn foarkar giet út nei misdie- en rjochtbank thrillers. Fandêr myn bysûndere belangstelling foar de saak Marianne Vaatstra.
It oantal Fryske boeken bliuwt wierskynlik fier efter fan wat jim tinke soene. It is net oars.
Foar tips oer goeie Frysktalige misdie boeken stean ik iepen.


1 Adler-Olsen, Jussie Dossier 64
2 Baldacci, David Onschuldig
3 Bijlsma,Meindert De brêgesitter
4 Boer, Marten L Wilhelmina
5 Bokma, Hinne 100 jaar gereformeerd
6 Brown, Steve Killing fields Amsterdam
7 Brusselmans. Herman Mijn haar is lang
8 Butter Jan Cees Het foute elftal
9 Clarke, Stephen Lente in Parisj
10 Coben, Harlan Tegenwerking
11 Coben, Harlan Ontwricht
12 Connelly, Michael Tunnelrat
13 Cornelisse, Paulien Taal is zeg maar echt mijn ding
14 Dijkshoorn, Nico Nooit ziek geweest
15 Dijkshoorn, Nico Verder alles goed
16 Draaisma, Douwe Geheugen, tijd &ouderdom
17 Ellis, David De verborgen man
18 Ernestam, Maria Nooit zonder jouw
19 Escober Onrust
20 FitzGerald, Helen Ex
21 Hoekstra, Eric Kening fan é junks
22 Jacobs, Marc Het koepelmysterie
23 Jong, Ferdinand de it dak fan de wrêld
24 Kellerman, Jonathan De juni moorden
25 Kommisje Twee sporen één weg
26 Kuttner, Sarah Stuk
27 Lagercramtz, David Ik, Zlatan
28 Mankell, Henning  De gekwelde man
29 Mankell, Henning  Kennedy's brein
30 McDermid, Val Misdaadkoning
31 Muizelaar, Sybolt Drukkerij van der Eems
32 Nesser, Hakan De zaak van Munster
33 Patterson, James De vijfde vrouw
34 Patterson, James Moordweekend
35 Rankin, Ian Schuld en boete
36 Rankin, Ian Interne Zaken
37 Roslund&Hellstrom Drie seconden
38 Scheelings, Pim Q'65
39 Scottoline, Lisa Op de hielen
40 Smeets, Mart De afrekening
41 Tex, Charles den Cel
42 Walters, Minette De Beeldhouwster
43 Winman, Sarah Toen God een konijn was

Myn boekenregistraasje rint fanôf 1998 en omfettet no 590 boeken. Mei de 43 fan dit jier sit ik aardich op in jiergemiddelde.

Geen opmerkingen: