zondag 27 januari 2013

It spul hat luzen

Dizze wike stie  yn de Ljouerwter Krante in stik mei de kop "Iedereen vindt iets in de Vaatstra - zaak." Skreaun troch Jantien de Boer dy't altyd de stikken skriuwt at it oer Marianne Vaatstra giet.

As komplotteory tinker koe ik der fan útgean dat de ûndersikers dy't safolle bewizen sammele hawwe dat de wierheid oars is,  mei in reaksje komme soene.
Wa't it net sa stean hat op de komplotteorytinkers oangeande de moard op Marianne Vaastra en wa't tinkt dat de Ljouwerter Krante objektive sjoernalistyk bedriuwt hoecht dit net te lêzen.

Mar wa't krekt as mij noch altyd twivelt oan de gong fan saken soe dit stik wol lêze moatte.Geen opmerkingen: