maandag 27 februari 2012

Blues yn Easterein

Sneontejûn in moaie jûn hân yn Itens mei RockynItens en sneintemiddei mei in lichte dan wol swiere útrin nei de jûn ta, galmden de blueslûden wer troch de túnseal fan Noflik Easterein. Fan hein en fier komme de bluesleafhawwers de lêste snein fan de moanne om de blues te snuven, te priuwen en te happen. Ek no wer in geweldige sfear mei de band 12Bar Grooves.  Sij hiene noch net earder yn Easterein spile en meie seker noch wol in kear komme, wat mij oan giet.
Wij kinne noch efkes neigenietsje want de filmer fan justermiddei hat gelyk tiid makke om it op JoeTjoep te setten. 

Skuorpapier blues neame se it sels...ik fyn it prima.

Geen opmerkingen: