woensdag 8 februari 2012

Kneppelfreed

Je moatte goed oplette yn de krante oars misse je berjochten. Alles giet oer it reedriden en liket of is der gjin oar nijs. Helaas wol. Op 56 jierrige leeftyd ferstoar Eelke Scherjon.
Bekend as fierljepper en klompemakker.
As trouwe besiker fan Winsum seach ik him dêr altiten. Opfallend ferskynsel. Mei snor, op klompen. Earst as ljepper dêrnei as trainer fan ûnder oaren syn soan Hannes.
Eelke wie foar mij ek in bytsje muzyk.
Jûn hearde ik Froskpôle de stim fan Gerrit Breteler yn in folkeftich liet: Kneppelfreed, rôp ik gelyk. Gurbe Douwstra befestige dat.  Kneppelfreed in moai wurd, mar foaral moaie muzyk yn de jierren 1978 en wat letter. Yn 1978 seach se yn Snits , yn 1979 yn Frjentsjer en yn 2007 yn Oentsjerk op in reunykonsert. Dêr haw ik foar it lêst mei Eelke praten oer de folkmuzyk en de goeie âlde tiid. Eelke hij wie noch mar 56.

Geen opmerkingen: