dinsdag 21 februari 2012

1981

sc Hearrenfean is yn goeie dwaan. Dat is moai salang se mar ûnder Feyenoord einigje haw ik dêr gjin probleem mei. Dat sjoch ik dit jier ek wer barren.
Der hawwe tiden west dat ik net folle wedstriden miste fan de sportklup út it Fryske Haagje. En ik bewarje noch wolris wat.
Ien fan de wedstriden dy't mij it meast stiet wie de pot tsjin DS 79. Op sneintemiddei.
In geweldige oerwinning nei in prachtige wedstriid. En dat foar 5 euro lekker stean efter it doel sûnder dak boppe de holle.
Myn plakboek seit dit der fan:

Geen opmerkingen: