zaterdag 18 februari 2012

Lawine oan deskundigen

In lawine oan berjochten oer in alpineskier dy't troffen is troch in lawine oan snie. De hiele winter binne soksoarte berjochten oan ús foarbijgien, mar op dizze freedtemiddei is it ynienen keninklik nijs. At ús premier foar seizen al ropt dat hiel Nederlân meilibbet dat witte je wol dat de hiele jûn de stuollen oan de praattafels beset wurde troch deskundige gelearde minsken dy't allegear fan út harren eigen gesichtspunt it ûngemak fan kommentaar fersjen sille.
Ik haw freedtejûn de t.v mar net oandien, want ik haw neat oan ferûnderstellingen.
Sneontemoarn moat ik der lykkols wol oan leauwe. It AD kopte mei Telegraaf eftige letters dat "Prins Friso voor zijn leven vecht".
Omslaan nei side 2 en 3 helpt ek net folle, want dêr wurde mei kaartsjes en foto's oanjûn wat der dy dei noch krekt bard is. Oke, dat binne de feiten en dêr haw ik wol wat oan.
Mar dan giet it hielendal mis. Side 4 en 5.
"Een lawine verzoorzaakt botbreuken en zuurstoftekort" wêrbij in hege learaar oan it wurd komt en op basis fan de summiere ynformaasje dy't jûn is oan no ta al konkludearret dat it him soargen jout at dit wol goed komt.
Mar gelokkich kopt de twadde helte fan side 4 dat  "Innsbruck te boek staat als topziekenhuis". Gelokkich mar. Je moatte der net oan tinke dat no krekt dit sikenhûs ûnderyn de list fan it Eastenrykse AD sikenhuzenklassemint stean soe.
Side 5 komt de polityk oan it wurd "Geschokte reakties op bizar ski ongeluk prins" .Grutte foto fan Mark Rutte en hij jout noch mar in kear oan dat "Heel Nederland leeft mee".
"En opnieuw treft het noodlot koningin Beatrix" fult it twadde diel fan dy side en dêryn wurdt ferwezen dat se har âlders en har man ferlern hat.
Ik haw myn nocht allang en hoop op side 6 en 7 oar nijs te finen. Mar neat dêrfan. It is krekt of is hij al stoarn want der wurdt in útwreidch byld sketst wa't dizze Friso is. Ik fyn it wol best. Mar moat 8 en 9 ek noch troch want dêr stiet dat de Prins it lawine drame wierskynlik sels feroarsaakte, dat Mabel op nij bange dagen hat, dat it in moaie dei wie om yn farske skie te skien en dat in snowborder ín fergelykber ûngemak oerlibbe.
Gelokkich side 10 it echte nijs: Hoewol, "Hoelang nog, Job? is ek net echt nijs.
De strips kinne it AD fan hjoed al net mear rêde.


Geen opmerkingen: