dinsdag 7 februari 2012

1stêdentocht

It is tsjintwurdich in hiel geklaai sa moarns tsjin sânen. Legging, de legersokken, in waarme fytsbroek, in switsjurt, in fytssjurt, in dikke jas, in sjaal fan oardel meter, in mûtse, in bivakmûtse en in pear thermo wanten. Sa stapte ik fannemoarn op de fyts nei Snits ta wylst ik krekt heard hie dat it -15,4 wie en dat it boppedat -22,8 oanfielde.

Fol goeie moed sa as de oare dagen mar wol iets fan ik moat wat mear avenseare as oars want at ik bij de Kliuw al kâlde fuotten ha yn myn fytsskuon, dan wurdt it in ferfelende tocht.
Al gau fielde ik dat ik foar de rest goed ynpakt wie en fan kjeld neat te frezen hie. It swit kaam sels op de rêch. Bij de Kliuw wist ik dat it hurder moast want ik fielde hiele kâlde fuottten. Teannen ienelkoar knipe holp al net mear. Bij de Turnserhoeke fielde ik twa iisbonkjes ûnder mij.
Hurder fytse wol net mei kâlde poatten (sa neamde ik se dêr). Langsumer fytse betsjutte noch langer yn de kjeld.
Bij Ysbrechtum wer wat mear lijte, wylst it net iens waaide, mar gjin waarmte. Iis en iiskâlde poaten en stopje bij it stopljocht wie in baalmomintsje. Nettsjinsteande myn langstme nei de waarme brûs wol bij it stasjon lâns foar de Spits. Se wiene op, fergees in eintsje omfytst dus.
It fytsehok bij skoalle fielde al waarm oan ek al wie it dêr ûnder 0, hoeden rin ik de gongen troch en de treppen op. Stapke foar stapke sleep ik mij nei de kantine yn de hoop dat de fuotten in bytsje waarm wurde foardat ik ûnder in hite brûs gean. In bakje mei Jan en André. Sels dy hiene it kâld en dat binne ek noch wol Snitsers.
De kâldste tocht ea, dizze 1stêdentocht op de fyts.
Ik ha mij sels mar in krúske jûn:    X

Geen opmerkingen: