zondag 12 februari 2012

Op snein

No de tocht net troch gien is, is de diskusje oer wol of net op snein ride ferstomd.
Ik fyn dy diskusje wol nijsgjirrich. Wij kinne der hast wis fan wêze dat de Urkers en Staphorsters harren kaart net brûke sille, mar foar de rest tink ik dat in rest fan tsjerklik Nederlân dizze dei licht of swier sundigje woe nei gelang de sterkte fan de lear.
Sneon yn de LC in ynstjoerd stik fan in dûmny en in kollum fan in oare dûmny oer dit ûnderwerp.
Om mar te begjinnen bij it ynstjoerde stik.

Skreaun troch Doede Wiersma fan Ljouwert. Earder dûmny ûnder oaren yn Wommels. Sa te sjen hat er noch altiten in strange lear. Ik haw him kinnen leard yn Wommels as in aardige man, dy't freonlik en belangstellend wie. In dûmny dy't goed preekje koe (dêr bedoel ik mei dat hij in moaie wurdenskat hie en in ferhaal goed opbouwe koe) , mar ek as immen dy't tige fêsthâldend is (trochdrammer?).
Hij is noch altiten ien fan de âlde stimpel en is hingjen bleaun yn eardere tiden. Yn syn stikje hat er it oer Wommels, wêr't net op snein feesten en keatst wurdt. Dêr hat er gelyk oan. Dat wie sa yn de tiid dat hij yn Wommels stie. Hij hie lykwols de hakken noch net opnommen of it keatsen begong ek op snein. It is no al sa dat de measte partijen op snein binne. De tiid hat ek yn Wommels net stil stien.
Wim Beekman fan Koudum sjocht der hiel oars tsjinoan. In moaie ûndertitel as de "hearlikste bijsaak fan Fryslân" jout al oan dat je it trochgean fan dy tocht op snein wol yn it goeie perspektyf sette moatte. De tosk fan de tiid hat ek syn wurk dien.
Op sa'n dei moat de tsjerklike lear mar efkes jilde foar de net riders. Ik soe der hast oan taheakje wol at al dy riders en feestfierders harren op dy dei gewoan oan de tsien geboaden hâlde dan is der neat mis mei.

It falt mij op dat beide skriuwers harren beroppe/ferwize nei oare gelearden. Sa docht mar wer bliken dat ek dy gelearden der oars tsjin oan sjen kinne.

Ta beslút noch dit. De ynstjoerde stikken fan Wiersma binne hearlik om diskusjes te krijen ek al it no gjin sin mear want oer 15 jier leit it der wer oars bij  en de kollums fan Wim Beekman binne al wiken in lust om te lêzen. Net omdat it better yn de buert komt bij myn lear. De snein wie yn it ferline in freeslike dei omdat je neat mochten en is no in prachtige dei omdat je alles dwaan kinne wat je wolle. Sels nei tsjerke gean.Geen opmerkingen: