dinsdag 28 februari 2012

Rinne

Ik bin net sa'n rinner. It sjit net genôch op dat rinnen.Ik wurd der ek wurch fan. Mear wurch as fan it fytsen. Tusken in rockjûn yn Itens en in bluesmiddei yn Easterein dochs mar efkes bewege. Want al dat stean bij de muzyk is ek net echt goed foar myn lea.
Gelyk mar in doel steld. 10 km rinne. Op  "afstandmeten" in rûntsje útmjitten fan te foaren. Yn de buert fan Riis en Aldemardum. Lekker rêstich tusken al dy beammen. Lâns de Wyldemerk en de Luts. Dy lei noch iepen

 ....wat brânhout útsocht bij Riis......

.........it earste terraske pikt yn 2012 yn Aldemardum


Tidens de rintocht de mobile op Runtactic en dy registrearde alle stappen en sa kom ik dizze kear mei de folgjende oersichten.

.....in reedlik strak skema tocht ik sa............

Geen opmerkingen: