donderdag 23 februari 2012

Boek

Nico Dijkshoorn, da man mei de skerpe pinne hat wer in boek skreaun. Hij ljochte it ta yn DWDD. Ik haw dat net sjoen mar begreep wol dat it op syn minst in opmerklik boek wêze soe en dat hij wat stevige útspraken dien hie oer syn relaasje mei syn heit.
In nijsgjirrich tema en troch de ferhalen wie ik wol wat benijd wat der no krekt bedoeld waard.
Ik haw it boek út, bin bliid dat ik it sels lêzen ha, want ik haw nettsjinsteande meardere fehalen fan oaren in oar byld fan in boek dan at ik fan te foaren tocht hie troch de ferhalen.
In moai boek fûn ik en mear wol ik der net oer sizze want wat ik der yn lês en wat ik der yn fyn is fêst oars as in oar syn ynterpretaazje.

Geen opmerkingen: