donderdag 1 september 2011

Slach om it Fryske Haagje


De fakânsje is hast om, wylst ik noch net alle doarpen yn Fryslân befytst ha. Der komme mooglik noch wat moaie wykeinen om de lêste 38 op te pakken. Want nei de fytstocht fan hjoed binne dy noch oer.
De slach om it Hearrenfean hinne levere de folgende bijskriuwingen op: Haskerdiken, Nijebrêge, Lúnjebert, Terbant, Tsjalbert, de Knipe, Oranjewâld, Nijskoat, Rottum, Sniksweach, Eagmaryp en Terkaple op.De grutste (letterlik en figuerlik) ûntdekking wie hjoed de Uppsalagranyt bij Rottum. Neffens it ferhaal komt dizze stien út Sweden, hat hjir lang earne yn it lân lein en is op dit yn 1996 pleatst.
In goeie 100 km en de beste muzyk dy't hjoed út de mp 3 kaam wie fan Mike Ness.

Geen opmerkingen: