woensdag 14 september 2011

Rotterdam

It AD is in noflike krante om te lêzen. De sportbijlage, de goeie kollums, de humorfolle stripbledside en it nijs wat net al te sensjoneel brocht wurdt. Minder goed fan it AD is dat se miene dat se fan alles ûndersykje moatte en in top 100 gearstalle.
De oaljekoeken yn desimber, de nije hearingen yn july en no de sikenhûzen yn septimber.
It liket mij in ûnmooglike saak om mei in pear minsken sa folle ferskillen te priuwen sadat it mooglik is sifers te jaan op de skaal fan 1 oant 10.
At ik mij no rjochtsje op de oaljekoek dan priuw ik dy dingen in pear kear yn it jier en meast bij deselde kream. En wat mij opfalt dat se net altiten like lekker binne. Dêr jou ik dy oaljekoekbakker net altyd de skuld fan (se binne wol ris wat te fet of te droech), want ik bin der wis fan it it foar in grut part ek oan mij sels leit. In oaljekoek ite nei in sleat bier, op in nuchtere mage of nei it iten fan in hearing makket flink ferskil hoe't it ding falt. Je kinne der yn in kweade sitewaasje oeren lêst fan ha en de termen seker.
Wat mij no yn it lêste sikenhúsûndersyk opfalt is dat in Rotterdams sikenhûs wint. Mei de oalekoeken is dat al jierren in Rotterdamse kream en yn de top 5 fan de hearingen stean de Rotterdammers op plak 5.
Te opfallend neffens mij.
Ik wit wol seker dat se in ûndersyk dogge nei de beste betelle fuotbalklup dat Feyenoord der út komt as de ûnbetwiste nûmer ien. Nettsjinsteande de tsjinfallende prestaasjes. Mar yn dat gefal bin ik it der plan út mei iens.
Nee, sa min binne dy ûndersiken net. Der binne wol profesoren dy't der noch minder fjildwurk foar dogge.

Geen opmerkingen: