woensdag 28 september 2011

Dommel

 

Op in snein begjin augustus fytsend tusken Son en Breugel en Lottum oer de Dommel.
De Dommel? So what? Gewoan as leafhawwer fan Dommelsch bier wie dit dochs in momint om efkes bij stil te stean. Bij de Dommel. Om in foto te meitsjen. Yn de ferûnderstelling dat it mei Dommelsch bier te meitsjen hat. En dat klopt. Dommelsch bier komt út Dommelen en dat leit oan de Dommel.
Mear is it net. Gjin nijs mar sa hat de foto noch sin.

Geen opmerkingen: