vrijdag 30 september 2011

Twa kikkertsHjoed woe ik de 1000 fytskilometers fan septimber fol meitsje. Ik hie genôch oan sa'n 30 kilometer. De Boalserter Trekfeart is mei dit moaie waar in lust om lâns te fytsen. En de feart tusken Iens en Boalsert wurdt opsierd mei it Fryske fersepaad.
Wybren Altena skreau in fers oer twa kikkerts. It stiet bij de Warntille en dat is de brêge tusken Wommels en Iens.

Geen opmerkingen: