zondag 25 september 2011

Greidhoekfestival

Al wer in wike lyn wie it tige slagge Greidhoekfestival yn Wommels. Foar Stjoerder haw ik in stikje skreaun wat jim hjir lêze kinne.

En moai is it fansels at je in dei letter sommige optredens noch werom sjen kinne op You Tube. Sa as de echte jongefeinten út Boalsert, Allingawier en Lollum. En mei in nûmer fan de Foo Fighters ferfele se mij net.

Geen opmerkingen: