zaterdag 17 september 2011

Prûmkje

De miljoenen nota haw ik net lêzen. Dat dogge oaren minsken wol. En dy oare minsken litte ús wol witte wat foar lijen ús te wachtsjen stiet yn 2012. Efterút dat is it biedwurd. Wij gean der allegear op efterút. Alle moaie dingen wurde ús ôfpakt. En alle fergoedingen dy't loftse hobbyisten ea betochten besteane aansens net mear.
Mar dit kabinet wit ek wol dat je net allinne folsteane kinne mei saken dy't negatyf binne. Der moat ek wat posityfs bean wurde.
Mei muoite hawwe de oandachtige lêzers wat fûn. En sij litte ús witte dat der in ljochtpuntsje is.
"De belesting op prûmtabak wurdt ôfskaft". Jim lêze it goed "prûmtabak".
Dat is in flinke meifaller foar dy wierskynlik 821 prûmtabakkers dy't der noch oerbinne en wêrfan de helte efter de geraniums sit en dêrfan de helte wer demint is.
Dy tinke ûnderwilens dat se in kaugombol grigen ha en dêr op omkôgje.
Wauw, sa'n maatrgel hoe sil dit útpakke. Kin dit ús ekonomy rêde. Stappe rokers (en miskien ek wol drinkers) massal oer op prûmtabak?
Krije wij dan flybbakjes op tafel ynstee fan jiskepantsjes?

Geen opmerkingen: