vrijdag 9 september 2011

Samar in rûntsjeHast in droege freed. Net betrouber mar it mei hinnebruie hjoed. It liif efkes dellizze foar in goeie 50 km. In binnentroch route. De Kliuw, Wolsumerketting, Westhim (de kroech stiet te keap no't de eigner koartlyn ferstoarn is) lâns de Aldegeaster brekken, de Bombrekken en de Flakke brekken, útkommend yn Nijhuzum, wêr't it echt nei de boer stjonkt, fia Warkum nei Ferwâlde, binnentroch nei Gaast (wat is dat in moai fytspaad), nei Allingawier, Eksmoarra, Hichtum (moaie herinnering oan de trije jier wenjen dêr) fia trekpaad nei Wommels.
Moai en opfallend binne de trije ljochtmêsten mei sinnepanielen dy't oan it fytspaad tusken Gaast en Ferwâlde yn elke bocht steane. Der binne trije bochten dus.

Geen opmerkingen: