vrijdag 2 september 2011

Gjin tillegraaf mar boppeDer binne fan dy dingen dêr hawwe je letter spyt fan. Foar mij jildt it feit dat ik in kear in "abonnement om te probearjen" hân ha op de Telegraaf. Ik wist wol dat it mij net foldwaan soe mar it oanbod wie sa rynsk dat ik it op dat momint net rinne litte koe.
6 wiken lang laam dy krante yn de bus en it foldie oan de ferwachtingen: hopeleaze sensaasje krante sûnder ynhâld mei fierstente grutte koppen. Ik wist it en krige it befêstige.
No besykje dy lju mij soms wer abonnee te meitsjen. Ek al haw ik dúdlik oanjûn dat it probearjen mij min foldien hat, betsjut dat noch net dat se it bij ien kear probearjen litte.

Ik fûn yn myn argyf in stikje út de rie fan de gemeente Hinnaarderadiel. PvdA riedslid Germ Okkinga (de heit fan Gerrit en Bennie) wie it der net mei iens dat in strjitnamme nei de freeslike krante (yn syn eagen) neamd wurde soe.
It is doe Boppe wurden ek in namme dy't mei it keatsen te meitsjen hat en wat mij oangiet in boppeslach fan Okkinga.

Geen opmerkingen: