dinsdag 3 mei 2011

Wyn.

Je kin ek oerdriuwe. En dat dogge se hjir bij de Moezel. Op it balkon mei útsicht op de Moezel nim ik de dei noch efkes troch. Wij fytsten fan Moselteraas nei Moselterras, wij sjogge foar alles wat hjir is en in namme hat it wurd Mosel stean. MoselWC, Moselblick, Moselhaus, Moselfahrradstelle, Moselschiff, Moselwein, Moselkúchen, Moselwûrst, Moselbus, Moselbrucke en de froulju binne wierskynlik allegear Moselinnen mar dat stiet der dan wer net op.
Mar fierders gjin klachten, want ek al stiet der Mosel foar, der mankearret net folle oan.
Jûn as net wyn drinker wol wynpriuwe bij in boer. Wyn fan ferline jier nim ik oan want der binne noch gjin druven te sjen. En moarn mei in troch de wyn ferpeste wynkop wer yn de wyn op nei Trier. Want oer wyn hawwe wij hjir net te klaaien. Tsjinwyn bedoel ik yn dit gefal. En Moezelwyn fansels.

Geen opmerkingen: