woensdag 25 mei 2011

De echte supporter
Wêr fine je se noch? De echte amateurklupsupporter. Utdost yn de kleuren fan de klup.
Bij Bolswardia. Herre dus. "Kom op jonges", ropt dy at Bolswardia yn de oanfal giet. "Kom op jonges" ropt hij alle kearen at Bolswardia yn de oanfal giet. It die fertuten ôfrûne tiisdei yn de wedstriid tsjin sc Stiens. Want Bolswardia de mindere ploech skoarde trije kear. Tanksij de echte supporter. Herre dus.
In machtige wedstriid foar de wat mear objektive taskôger lykas mij. In drama foar de útdoste supporter lykas Herre.
Ik sil net sizze dat it oan de skiedsrjochter lei dat it rûn sa't it rûn. Mar menear Dreves út Ljouwert dat is mij der ien. Syn fluitsjen oerstimde de drumband Hollandia dy't op it fjild derneist oefene. Syn beslissingen litte gjin inkele twifel. Syn kontakt mei spilers en lieding is nul. Tsjinpraten hat hij it mier oan. Oan hantsjegeklap ek at hij giel útdield fanwege tsjinpraten. Read dus. Je meie dochs oannimme dat dit bekind wie en dat de koaches de spilers warskôge hiene.
Dy warskôging wie net bestege oan Thomas van Zuiden. Mei noch 8 minuten te gean krijt hij read en makket Stiens gelyk. De druk wie te grut.
Oerdomme kaart omdat de skiedsrjochter gelyk hie. En it gie allinne mar om in yngoai. Dy't terjochte net foar Thomas wie.
Dom..dom...dom.
Ekskuses fan Thomas oan it adres fan Herre is wol it allerminste. Sa'n supporter en dan sa yn de steek litten.

Geen opmerkingen: