donderdag 5 mei 2011

Fedde Schurer

Tusken Iens (bekend fan it ferske fan Tetman de Vries Alleen naar Edens) en Boalsert, foarhinne in selstannige stêd mar ferline jier troch Snitsers ynnaam en dêrtroch ûnderdiel wurden fan de gemeente GrutsSnits, dy't gelokkich Súdwest Fryslân hjit, rint it Fryske ferzen paad.
Net gelyk in toeristyske lûker dy goed 25 buorden mei Fryske gedichten der op nei myn betinken, mar it hat wol wat.
Ik sjoch dy rânestêdelingen en súderlingen de Boalsertrekfeart somtiden lâns fytsen en bij alle buorden stean bliuwen yn de falske hope dat er einliks wat op stiet fan wat sij wol lêze kinne. Of bliuwt dat ûnlêsbere Frysk no krekt de ultime erfaring wêr't se it letter mei freonen en bekenden in hjerst en in twa winters oer ha.

"Ja joh, wij fietsen daar op dat luisterrijke pad tussen het piepkleine Iens en de elfstedenstad Bolsward en werden betoverd door de gigantisch mooi in het landschap passende poezieborden. Allemaal poezie fan wereld beroemde Friese dichters. Wat in adembenemnde ervaring was dat joh, moeten jullie ook eens doen."

It klinkt net hielendal echt mar soks praat is miskien wol better as al dy Friezen dy't dêr lâns fytse en nei it earste boerd al útsjoen binne:

" Fryske gedichten. Dreech hjir. Mar it is hjir wol moai, nee, wij ha se net allegear lêzen, bist raar, dan komme wij der nea, mar it sjocht der wol moai út hear."Geen opmerkingen: