woensdag 25 mei 2011

Trenerstaal

"Ik haw in bepaalde fysje. Der stiet mij wat foar eagen. Dat wol ik oerbringe. Ik tink dat ik dat kin. Ik wol it goed delsette. Mei trije spitsen, altyd. Past bij dizze klup.
En mei middenfjilders dy't driigjend foar it doel komme. Dy't skoarend fermogen ha. Dat heart bij dizze klup.
Mar dy't harren ferdigenjende taken ek net lizze litte. Ik wol beks dy't opkomme. Dy doarre. Dat heart bij dizze klup.
It leafst haw ik in lofts- en in rjochtspoat yn it sintrum. Mei in lange bal yn de fuotten, mar dy't ek fuotbaljende oplossingen sjogge.
Ik wol in bepalende spiler dy't in ferlingstik fan mij is. Dy't in wedstriid lêze kin. In glêsbak.
Ik wol gelyk druk sette op de tsjinstanner. Op eigen helte hâlde. Dat heart bij dizze klup.
Ik wol kombinaasjefuotbal, ien, twa kear reitsje. Ik wol jonges dy't ek op resultaat spylje kinne. De bal yn de kofjetinte skoppe at it moat.
En dan it publyk. Dat is wichtich. Dy sjoch ik echt as tolfde man. Sa sit dizze klup ynelkoar.
Ja, ik sjoch it hielendal sitten as trener hjir yn Utrecht...
Mei dy folle tribunes.

"Utrecht"???? Ik haw begrepen dat it mei Utrecht net trochgiet mar dat Telstar jo ha wol.

"Telstar, moaie klup, jildt it selde foar, allinne dy sin oer de folle tribunes moat derút.

Geen opmerkingen: