donderdag 19 mei 2011

Ofstappe

Sa no en dan skriuw ik ek wat wat foar "Blijdatikfiets" in nijsgjirrige blog wêr't fytsers skriuwe oer harren fyts belibbenissen en argewaasjes.
Ferline "steurde"ik mij oan in giel boerd en dit haw ik oan it papier tabetroud.

Geen opmerkingen: