maandag 2 mei 2011

GFR

It sil yn de ein jierren 60, begjin jierren 70 west ha, dat ik al dy Veronica top 40's alle wiken wer yn de kop learde. En dat gie mij maklik ôf. Lik makliker as dy freeslike rychjes fan Dúts:
An, auf, hinter, neben, in uber, unter vor zwischen wie myn meast favorite rychje. Ferskes koe ik net sjonge mar dit op lêst wol. Ik haw der noch altiten in soad oan. In protte op fytsfakânsje yn en troch Dútslân, hear ik mij sels regelmjittich rychjes lûdop tinken:Ik haw op myn tillefoan no Soundhound, in applikaasje dy't hast alle popmuzyk nei in pear sekonden herkend en mij dan krekt ferteld wat en wa dit is.
Want soms hear ik wat út lang ferfleine tiden en dan wol ik witte wa't dat ek al wer wie.
Je kinne net alles ûnthâlde docht no wol bliken.
Sa frege immen at ik Grandfunk Railroad wol koe. Ja sei ik gelyk, hoewol it mij net allegear gelyk foar de geast kaam. Mar tank oan You Tube bin ik wer hielendal bij.
Fanôf 1969 aktyf en dat wiene no krekt de jierren dat ik de top 40' út de kop learde. Wierskynlik net heger kommen as nû 32.....

Geen opmerkingen: