dinsdag 31 mei 2011

Troanie's rockbattle

Freedtejûn bij de Troanies rockbattle west. Yn kafê it Reade Hynder yn Wommels. Ik gie der lichte pine 'e holle hinne want 10 minuten bij de BBB yn in tinte op de Terp yn Wommels wie net goed foar myn senuwen.
Op de Rockbattle stride 5 groepen mei eigen nûmers foar in plakje op de finale jûn yn oktober. Wat langer de jûn duorre wat better de muzyk waard. Of wiene de earen minder skerp? It stie mij tige oan dat de sjuery de groep dy't it lêst optrede wûn hie. Dat is moai. Dan sjogge wij dy op 15 oktober wer yn Wommels. Mei noch trije oare groepen.

Geen opmerkingen: