vrijdag 27 mei 2011

SkriezenSneontemiddei op de fyts nei Ljouwert. En dat is yn tsjinstelling wat in soad minsken tinke, in prachtige fytstocht út Wommels wei. Fuort bûten Wommels bij de Boalserterfeart lâns, in lyts stikje dyk fan Iens nei Spyktille en fierders oant It Fec ta binnenpaden of lytse dykjes. Foaral it stik troch de greide tusken Hoptille en Blessum is de muoite wurdich.Mei fûgelhutte "de strânljip" as blikfanger.
Krekt foarbij dy fûgelhutte, wie it gers lekker lang. En foardat ik it goed en wol yn de gaten hie, krige ik meardere oanfallen te ferduorjen fan skriezen. Mei grimmitigens ferdigenje se harren nêsten en jongen en alle foarby fytsende yndringers wurde bedrige. No bin ik wol faker bedrige mar noch nea troch 6 of 7 skriezen tagelyk. Ik bin stoppe en de skriezen dûkten allegear werom yn it lange gers.En sa no en dan kaam der in kopke omheech. Efkes sjen at dy ferrekte fytsers al fuort is.

Geen opmerkingen: