zondag 15 mei 2011

Tryste dei

Neat is minder as dat Ajakkus kampioen. Jierrenlang net depri west. Mar hjoed om likernôch goed 4 oere gie it mis. Langs de Lijn koe wol út en de plannen fan hjoed yn de kuolkast. It bier koe der wol út, want dit lijen sil ik ferdrinke moatte.
Mar earst de Giro sjen. Hoe tichter Piter bij de lava komt, hoe waarmer hij it krijt en hoe warcher hij wurdt. De wâld beantsjes binne útwurke. Nije net foarhannen.
Bier..bier...Ik moat dizze dei út myn herinnering sjen te krijen. Mear bier.
It helpt net. Ik moat skriuwe. Foar it liftboek, op de SDS side, op myn blog. Stikken skriuwe foar nije wike. En foar dy wike derop.
Moaie jûn sûnder Studio Sport. Peter R ek net sjoen. Is Ajakkus fan. Kin ik net oer hjoed.
Shownieuws. Ja shownieuws dat wol ik hjoed sjen. It meast freeslike programma wat der is. Ik sjoch der nei út jûn. Nei dy berjochten oer Frans Bauer, Lange Jaap, Patty en van Breukhoven. Ik wol alles witte: wa't swier is, hoe lang en fan wa. Ik wol witte wêr't se de bernewein kocht ha. Hoefolle tsjillen en fersnellingen dat ding hat en at se al in bakfyts kocht ha. Alles wol ik der fan witte. At ik mar neat mei krij fan dy huldiging fan Ajakkus. En moarn is de sportbijlage fergees ôf te heljen bij mij.

Geen opmerkingen: