maandag 16 mei 2011

Belizze

Der hawwe tiden west dat belizze it goed ding wie. Fia it sparlean setten je al foardielich jild fanside en troch it ûnder te bringen bij yn in "Investeringsfonds" hiene je twa kear foardiel. In goed plan en net te folle risiko raasde de folder yn 1994.
Dat haw ik witten. Krekt as in soad oaren. Twa jier skeat de wearde mei 45 % nei ûnderen. It hege rindemint siet der net mear yn. En sij koene der fansels neat oan dwaan.
Ferline jier is dúdlik wurden dat alle fersekeringsmaatskippijen ek noch tefolle kosten berekkene ha. Alle jierren wer. De konsumentenorganisaasjes hawwe dêr in saak fan makke en hawwe gelyk krigen.
Ik soe sizze: gau de te hege trochberekkene kosten werom betelje. Dat kin oankundige wurde mei in simpele heale A4 mei dêr yn de ekskuses en it bedrach wat ik temjitte sjen kin.
Nee dus, in groue slúf mei in brief, in berekkening, in nije poalis fan 12 siden, in taljochting fan 7 siden en in oersicht fan de feroaringen fan 7 siden. En dat moat ik allegear lêze seker. Ik bin gekke Harry net.
"Uw beleggingsverzekering wordt voortgezet in een verbeterd produkt". Wat "verbeterd produkt"? Foar wa? Dochs net foar mij wol. Dat soe foar it earst wêze dat in fersekering iets oanbied wêr't ik better fan wurdt en sij net better fan wurde.
Ik sjoch út nei de datum 1 febrewaris 2014. Dan rint dy ôf. Bin benijd wat der dan noch fan oer is. De preemjebetelling haw ik in skoft lyn al stopsetten. Steltsje bij de poatnimmers.
En omdat ik leaver nei de froulju fan Abba sjoch dan nei de hearen fan Pink Floyd "Money money money" fan Abba.

Geen opmerkingen: