zaterdag 28 mei 2011

Eilân

Skriemend wurdt hij wekker.
Hij slacht om him hinne.
Hij balt
Hij raast.
"Puso basag, puso basag" of soks sa wat.
Hij grypt nei syn bril dy't op it nachtkastke leit.
Hij smyt him fuort.
Hij bonkt mei syn holle op it kessen.
Syn frou besiket him út syn nachtmerje wei te heljen.
"Foppe, Foppe, wekker wurde, do dreamst, Foppe, wurdt wekker Foppe"
Stadichoan komt it gewoane libben werom.
Hij drukt syn holle yn it kjessen.
Syn eagen steane iepen mar hij sjocht neat.

Hij leit te lizzen en syn frou wachtet ôf.
Oant er begjint te praten. Hij hâldt net wer op. Oer syn teloarstelling. Gjin bûnskoach fan Nederlân want dy ferrekte van Marwijk docht it te goed. Net ynskeakele om Jol op te folgen bij Ajax. Nee, hij wurdt twadde yn Súd Afrika. Twadde! Efter in oare Nederlânske koach.
En hij wol dochs sa graach bûnskoach wurde. Dêr deidreamt hij fan. Nee, dêr hat er nachtdreamen oer. Dêr wurdt hij dus swittend wekker fan.
"It is no dien Foppe, wij gean nei in fierfuort eilân. Myn dreameilân. Ik mei it no sizze,"seit syn frou at syn monolooch dien is. "Wij geane nei Tuvalu. Efkes los fan it libben, los fan it fuotbal, want dat dogge se dêr hast net."
"Tuvalu, Tuvalu, moarn mar ris sjen" en hij jout him del.
En foardat de sinne goed en wol op is, sit Foppe al te googeljen. En om kertier oer tsienen kinne hij syn Geke melde dat hij de nije bûnskoach is fan Tuvalu. Se hiene gjin fakature en gjin jild. Mar wol in simmerhúske. Dêr koe der wol sa lang yn. En der wie neat op tsjin at hij se wat fuotballen learde.
En twintich oer tsienen wurket Foppe syn Wikipedia bij. Sa dat stiet der dan toch mar. Bûnskoach fan Tuvalu.Geen opmerkingen: