maandag 1 november 2021

Bosk

 


Nei it bosk is foar bern altyd leuk.
Om foar ien of twa oerkes bosk nei Gaasterlân te riden
is hast út miljeu oerwagingen net mear ferantwurde.
Dus nei it bosk wat net te fier fuort is.
Spannum liket mij wat oan de lytse kant.
Wytmarsum dus,
dêr hiene wij noch nea west.
Mei in slach troch it doarp hinne,
wie it in moai loopkeGeen opmerkingen: