woensdag 24 november 2021

Búkgryp

De búkgryp is der, dat hear ik om mij hinne.

Beroerd en mislik en foaral kotse 

Ik haw der gjin lêst.

Ik haw seker genôch werstân.

Tiisdeitemoarn draaf ik myn 5 kilometer.

Ik helje wer in moaie tiid

Nei it bekommen, it útswitten en it brûzen

fiel ik swiere wurgens yn de fuotten

Dat haw ik oars net, dan fiel ik mij fitter.

Haha tinkt it firus, dat ik fêst al bij mij haw,

in ferminderde werstân, dus slaan ik ta.

Binnen it oere rin ik om mei dat spuigefoel,

it sit mij oan de strôt ta,

bin net mear foarút te brânen

en lis de rest fan de dei op de bank of yn in luie stoel,

mei in hongerich gefoel kom ik de dei troch

want ite liket mij net ferstannich

Dat frekte firus, taslaan at je op je swakst binne.

It giet no wol wer.

Geen opmerkingen: