donderdag 4 november 2021

Boartsje

 

Krekt bûten Hartwert, op de dyk nei Burchwert boarte foarhinne de jeugd fan Hartwert. 

Sleatsjespringe en mei it tou nei de oare kant slingerje. 

Sa no en dan mei in wiete bokse thúskomme. It kin ek net altyd krekt goed gean. 

Sa te sjen hjoed wurdt dêr net mear boarte. 

Of der is gjin jeugd mear yn Hartwert. 

De natoer docht syn wurk. 

It is in moai oantinken oan it bûten boartsjen

Geen opmerkingen: