zondag 28 november 2021

Smeding


Jumbo is in begryp yn Wommels

en dat is moai.

Ik seach freed in sjoffeur alle war dwaan

om dy frachtauto bij it laadperron te krijen.

Dat foel net ta,

hij moast wol 10 kear hinne en wer.

Ik stie te sjen en tocht gelyk oan de jierren 70

Op it plak fan de Jumbo fan no 

hiene Sape en Rely Smeding harren Sparwinkel.

De loads mei grientekarre stie yn it Bosk

Op it plak wêr't dizze frachtauto efterút riedt

ride Sape syn grientekarre en syn VW bus efterút it loadske yn

Dat gie gâns makliker

Dizze Smeding komt fan it konsern út Sint Annaparochie

earder Harns en de earste baas wie in broer fan Sape


Geen opmerkingen: