zaterdag 6 november 2021

Drugs

It is freedtetmiddei en droech
Kûbaard noch efkes om, op de fyts.
Ik fyts oer Swarte Beien rjochting Krabbedyk
en sjoch myn eagen út

Wat sjoch ik no?
Wol 40 pûden mei plestik tûntsjen yn de berm?

Dat sil dochs net troep wêze foar drugs?
Hjir iepen en bleat oan de dyk, dat kin dochs net?

Ik twitterje der oer mei twa foto's.
Trinus Hoekstra, wykplysje, pikt it op
en befestigt dat it drugsôffal  is

In pear oeren letter stiet it op omrop Fryslân


 

Geen opmerkingen: