donderdag 18 november 2021

Keunst?

 


Der binne hichtepunten sa'n wykein op Amelân bij de keunst.

Dêr haw ik al wat fan sjen litten.

Der binne ek djiptepunten.

"Dat is dit" rôp ik gelyk, doe't ik dit seach.

Rotsoai dy't oerbleaun is fan in ferbouwing

en wat ynelkoar prutst is.

Sa besjoch ik dizze keunstwurken.

Der hinget ek noch in priiskaartsje oan.

Ik wit it net mear en wol it ek net mear witte

Tiisdei bin ik efkes bij pakesizzer Roan.

6 jier en hij mei graach prutse

Hij hat in hammer en in boar 

en alle oare reau brûkt er fan syn heit.

Syn materiaal fynt hij ûnderweis

en sa komt er meast in auto fol rotsoai werom yn Wommels.

Rotsoai, dêr't hij keunstwurken fan makket

Mei ien grut ferskil:

der hinget gjin priiskaartsje oan


👍👍👍👍👍👍
Geen opmerkingen: