woensdag 10 november 2021

Byld

 


Dizze foto kaam ik tsjin op Facebook

Ik fyn it in fantastysk byld.

It stiet yn Switserlân oan it mear fan Geneve

It byld út it fertriet en de iensumheid nei it ferlies

Sjoch hjir wa't it makke hat

Geen opmerkingen: