dinsdag 16 november 2021

Keunst bij de fleet

 Novimber is der keunst op Amelân.

Wij binne fêste besikers.

Noflik in oantal dagen oer it eilân fytse

en ús fernuverje oer de keunst.

"Kom der mar op" dat is soms wat ik tink

at ik wat nuveraardichs sjoch

Bij de projekten dy't yn de dunen stiene

hie ik dy tinzen.

De teksten dy't er bij stiene

makken it ek net altyd tagonklikerGeen opmerkingen: