woensdag 24 november 2021

De pake fan Samme

 


"Ik wit wol wasto bist,

seit er al wer in jonkje tsjin mij.

"Do bist de pake fan Samme",  

Op 'e dyk, bij de byb en bij skoalle

Dat sil net minder wurde,

no't dit affysje oan it stek hinget bij de skoalle

Geen opmerkingen: