woensdag 30 september 2020

Thúsbliuwe

 At wij der noch op út wolle

dan is de tsjerke in opsje.

Mei noch 99 oaren kin ik dan binnensitte

en harkje nei it evangeelje.

Ik mei sneon net allinne bûtenstean

op de hichte fan de 16 meterline

bij SDS - Oudehaske.

Ik mei moarns ek net allinne efkes it fjild om kuierje

en bij it jeugdfuotbal sjen.

Nee, ik mei sneins nei tsjerke,

binnen, 

mei 99 oaren en in dûmny.

Hoe losse wij dit op?

Silvia Hania hat wol in idee:

Ik tink dat SDS dan as 'godsdienst' of 'levensovertuiging' sjoen wurde moat. ;-) Artikel 6 fan ús grûnwet giet oer it rjocht op frijheid fan godstjinst en libbensoerstjûging.


Sij sjocht it as dûmny's dochter net sitten om dan foar te gean, want 

Der binne grif bettere foargongers foar dizze tsjerke. 

En noch wat: op plaatsjes hat de messias meastal in burd.


Dat is dan dúdlik, 

ik bin der klear foar,

It evangeelje fan de tredde klasse A

haadstik 3; 

fers:  SDS oant AldehaskeGeen opmerkingen: