maandag 28 september 2020

De kening

 De Kening is delstrutsen yn Húns

en dat meie alle Hûnsers wol witte.

Dêrom brochten wij de Húnsers op de hichte

mei in struibriefke.

Net Alexander is no de kening fan Húns

want de Kening is in organisaasje dy't wurket oan bioferskaat.

Sij wurkje fanút de âlde skoalle

en dêr is no ek in útstalling fan Koos Breukel
Geen opmerkingen: