maandag 7 september 2020

Lekkens

Ik sjoch se graach
dy opblaaspoppen yn de tún
mei dêrbij in lekken mei in feestlike tekst.
Saar is se of Abraham is hij wurden.
In tekst mei wiere wurden.

Nei twa dagen is it wer fuort
en giet it libben gewoan wer troch.

Profosearjende doeken mei leageneftige teksten
dêr haw ik it net op stean.
Sa as bij ús op de buert.
Al wiken hie ik argewaasje 
oer dizze miening.
At wij allegear ús miening op it stek spikerje
dan haw wij lekkens te min
en komme wij eagen tekoart.
Libbensgefaarlik liket mij sa ta.

Dat de natoer it hjir ek net op stean hat,
die bliken doe't nei it earste augustusstoarmke 
ien doek der de oare deis net mear stie.

Dit wykein is it oare doek ek fuorthelle
yn de nacht,
sûnder tastimming fan de tekstskriuwer.

Dat is net leuk fansels,
in oar syn spul moat je fan ôfbliuwe
De melding op faceboek fan dizze "misdie"
ropt wer allegear reaksjes op.

Tsja ,
sa giet dat no ienkear.
Aksje soarget foar reaksje.

Ik fyn de buert in stik moaier sûnder lekkens

 

Geen opmerkingen: